Opiekun Medyczny (532102) - zapisy on-line do szkoły

Jeżeli lubisz nieść pomoc innym opiekować się słabszymi, chorymi i niesamodzielnymi to zawód dla Ciebie.

Opis zawodu - opis zawodu dostępny również na stronie opiekunmedyczny.com.pl

Zawód Opiekun Medyczny (asystent pielęgniarki) jest niezbędny do zabezpieczenia realizacji świadczeń opiekuńczo-higienicznych nad osobami chorymi, a w szczególności nad osobami niesamodzielnymi. 

Organizacja kształcenia

NAUKA TRWA 1 ROK, 2 SEMESTRY - E- LEARING

Organizacja kształcenia 

NAUKA TRWA 1 ROK, 2 SEMESTRY - E- LEARING

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: w soboty i niedziele ( 2 zjazdy w miesiącu). Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku, konieczności posiadania matury, przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,tytuł opiekuna medycznego z kwalifikacją Z.4 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej, oraz europass w języku angielskim, który stwarza możliwość pracy i nauki w Europie, wpisanego do rejestru zawodów medycznych.Egzamin potwierdzający kwalifikacje MS.4. odbywa się pod koniec drugiego semestru. 

Kwalifikacje : 

 MS.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 

Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych : 

 •  rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;
 • asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;
 • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;
 • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Szkoła dysponuje własną pracownią do zabiegów pielęgnacyjno-opiekuńczych wyposażoną w profesjonalny sprzęt jak :

 • fantomy do pielęgnacji chorego,
 • fantomy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
 • AED defibrylator zewnętrzny,
 • podnośniki ,
 • wózek inwalidzki,
 • nowoczesne łóżka do pielęgnacji chorego,
 • inny sprzęt.

Perspektywy zatrudnienia 

Zakłady Opiekuńczo - Lecznicze,

Odziały szpitalne,

Domy Pomocy Społecznej,

Niepubliczne Zespoły Opieki Zdrowotnej,

Środowiskowe Domy Pomocy,

Hospicja,

Fundacje i Stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,

Własna działalność gospodarcza.

Zawód ten jest poszukiwanym zawodem na rynku pracy zarówno w Polsce jak i za granicą. 

PLAN NAUCZANIA: 

Kształcenie zawodowe teoretyczne:

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

Zdrowie publiczne

Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

Zarys psychologii, socjologia

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

Język migowy

Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia

Kształcenie zawodowe praktyczne:

Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze- pracownia

Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

Praktyka zawodowa (2 tyg.w I sem.i 2 tyg. w II sem):

-w palcówkach ochrony zdrowia 

-w placówkach pomocy społecznej