Opiekunka dziecięca (325905)  - zapis on-line do szkoły

Organizacja kształcenia 

NAUKA TRWA 2 LATA, 4 SEMESTRY - E-LEARING

Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym: soboty i niedziele. Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku, konieczności posiadania matury, przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe tytuł opiekunki dziecięcej z kwalifikacją Z.11 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka wpisanego do rejestru zawodów medycznych oraz europass w języku angielskim, który stwarza możliwość pracy i nauki w Europie .Egzamin potwierdzający kwalifikację Z.11 odbywa się pod koniec drugiego roku.. 

Kwalifikacje : 

Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka 

 

Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 
  • planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;
  • pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego;
  • prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;
  • promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych;
  • udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

Perspektywy zatrudnienia: 

  • Żłobki
  • Przedszkola
  • Domy małego dziecka
  • Dziecięce oddziały szpitalne
  • Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W charakterze au-pair w krajach UE

Interwencyjne placówki opiekuńcze

Rodzinne domy dziecka

Pogotowia opiekuńcze

Domy dziecka

Sanatoria

 

NOWE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA PO WEJŚCIU W ŻYCIE "USTAWY ŻŁOBKOWEJ"

OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB W KLUBIE DZIECIĘCYM

DZIENNY OPIEKUN 

 

PLAN NAUCZANIA

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

Zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

Język obcy zawodowy w opiece nad dzieckiem

Język migowy

Teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowania dziecka

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Pielęgnacja i wychowanie dziecka

Opieka nad dzieckiem

Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej

Praktyka zawodowa(4 tyg):

- Oddziały szpitalne dziecięce, 

-Przedszkola z oddziałami integracyjnymi