opiekun medyczny

w formie zaocznej.
Czas trwania nauki: 1,5 roku (3 semestry).

Kształcenie bezpłatne.

Opiekun medyczny to zawód, który został wprowadzony do klasyfikacji zawodów w Polsce od lipca 2007 roku, w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na świadczenia usług opiekuńczych osobom chorym i niesamodzielnym. Zachodzące procesy demograficzne i starzenie się społeczeństw przyczyniają się do tego, że zawód ten jest poszukiwanym zawodem na rynku pracy zarówno w Polsce jak i za granicą.

Nauczysz się:

  • opiekować osobą chorą i niesamodzielną w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
  • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych,
  • współpracować z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym w zakresie opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną,
  • promować zachowania prozdrowotne,

Perspektywy zatrudnienia:

  • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (np. zakłady opiekuńczo-lecznicze, domy pomocy społecznej, oddziały geriatryczne, hospicja, stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niesamodzielnych itp.),
  • opieka indywidualna w domu pacjenta (w kraju i za granicą),
  • własna działalność gospodarcza,